Tidligere arbeidserfaring

 2015- Eier og daglig leder Co-Creator AS

2008- 2014 Apotek 1 Gruppen AS Direktør Apotek 1Gruppen, tidligere Apokjeden AS, er Norges største apotekkjede med merkenavnet Apotek 1 og har en omsetning på 7 mrd NOK, ca 300 apotek og 3000 ansatte. Apotek1 Gruppen er en helintegrert verdikjede med egen grossist og egen automatisert pakkevirksomhet for multidosepakkede legemidler. 

Mai 2008 - nov 2014 Direktør Forretningsutvikling • Drevet strategiprosesser i tett samarbeid med administrerende direktør, ans-varlig for utvikling av selskapets strategiplattform • Ansvar for utvikling, etablering og gjennomføring av prosjektporteføljen til Apotek 1 og å drive prosessen fra idé til gjennomførte prosjekter inkludert god overføring til linjen og realisering av resultater • Utviklet og bygget opp forretningsutviklingsteamet som består av både in-terne og innleide prosjektledere samt etablert felles forankret prosjektledelses –, målstyrings- og prosesskartleggingsmetodikk • Vært prosjektleder for en rekke større omstillingsprosjekter (se prosjektleder-erfaring lenger ned) 

Des 2012 - nov 2014 Direktør IT • Forretningsorientert IT funksjonen for å sikre mest mulig forretnings-funksjonalitet og konkurransekraft for hver IT-aktivitet • Personalansvar for 30 personer fordelt på IT drift, IT systemutvikling og Apotekksystemsupport • Budsjettansvar for IT kostnader på over 100 mill • Etablert nye IT governanceprosesser og rolle/ansvarsfordeling som skal sikre økt funksjonalitetsproduksjon og riktige prioriteringer • Utviklet IT strategi basert på forretningsstrategien • Bygget opp testledelsesfunsjon og teststrategi • Bygget sterkere team med tydeligere roller og ansvar 

Sept 2008 - feb 2010 Direktør Storkunde • Ansvar for salg, anbud, og leveranser av legemidler til profesjonelle aktører (primært kommunale sykehjem) via apotek med omsetning på ca 180 mill kr • Ansvar for etablering og drift fabrikk for multidosepakking av legemidler fra etablering med 2500 kunder til full drift med 20 000 kunder. Nå produserer fabrikken for ca. 60 000 pasienter. • Større personal- og organisasjonsmessige endringer for å skape en konkur-ransedyktig organisasjon • Team- og lederutvikling av teamet • Utvikling og tydeliggjøring av Unike SalgsPunkter og leanbaserte prosesser for å sikre konkurransekraft 

2002-2008 PricewaterhouseCoopers AS Senior Manager PwC er et av Norges største revisjons- og rådgivningshus med kontorer over hele landet. Jobbet i rådgivningsenheten innenfor Strategi og Supply Chain Management 

2005-2008 Senior Manager • Selvstendig klientansvar og prosjektleder for prosjekter med større team • Primært fokus på strategiutvikling, verdikjedeoptimalisering, operational due diligence, innkjøp og effektivisering av prosesser - Lean • Erfaring fra flere bransjer, blant annet varehandel, produksjonsvirksomhet, bank, offentlig helse mv. • Jobbet mye med rekruttering av ressurser 

2002-2005 Manager • Prosjektleder for prosjekter og analysearbeid innen Supply Chain, Manage-ment, Lean og innkjøp • Deltatt til å bygge opp supply chain-enheten til pwc. 

1998-2001 NIMA Rådgivning/Right Management Consultants AS NIMA Rådgivning AS var søsterselskap til NIMA Utdanning som arbeider med kurs og opplæringsvirksomhet innen innkjøp og logistikk. NIMA Rådgivning ble kjøpt opp av svenske SINOVA AB og danske Kjaer og Kjaerulf som har leder- og teamut-vikling som kjernekompetanse, og dette selskapet ble videre kjøpt opp av Right Ma-nagement Consultants. Seniorkonsulent • Prosjektleder for logistikk-, lean- og innkjøpsrelaterte prosjekter • Kursholder innen Supply Chain Management og innkjøp • Erfaring fra leder- og teamutviklingskurs og –oppdrag 

1995-1998 TrioVing AS/VingCard AS TrioVing as/VingCard as er en av verdens mest kjente og mest innvative låskonsern og hadde produksjonsvirksomhet i Moss og kunder over hele verden. VingCard had-de primærvirksomhet innenfor låsesystemer til hoteller med 98% eksport, mens TrioVing fokuserte på låssystemer til private hjem og forretningsbygg med Norge som primærmarked. 

1998. Avdelingsleder logistikk og transport • Leder for Customer Service, Consignment Coordination (sampakking og ut-last) og Transport med 26 ansatte og 50 mill i transportbudsjett og medlem avi ledergruppen for VingCard Produksjon&logistikk • Prosjektleder for større endringsprosjekt for å legge ned lager og produk-sjonsvirksomhet i Dallas, Tx og sende varene direkte til kundene • Effektiviseringsprosjekter i hele verdikjeden med Lean som prinsipp 

1995-1996 Prosjektleder• Prosjektleder for å innføre lean og JIT i produksjonsvirksomheten • En rekke forbedringsprosjekter